yS ?????? 7cA @! ÁºpµÑ ???? íXÈîX ^ î ?? K ?? ãV ?? õ ?? mø © ‘LræÈ @ ïfÂþKÑHå¾ ??; ???? Î ?? d¦Ò ¢ q ?? © nS Y§íPôMή · ?? 4vìÿ ?? ÷ 6Gç ?? M ?? KÎ} & ¤Âu] d§Nd ?? ÂÚÑÉî _0Á {Ê ?? n9-
ôa0 ?? Ìã ???? £ q ?? F! Ï ???? `Âú¸9&OCÒ (?? è $ ep¹4 (@H ?? û x | qü ~ 5 {? Q: ûsû§vÙ’Q
ãþh2L “:» ¤ ?? g ?? oÏè ?? Ù »³ zþÛì × ??: I ?? Éh ?? Ľ7 ??? ýÀ * oÒÌË ?? ± óiyS ^ ´ë6ê ?? áãõ5 ÝÓµ¿7& £ ø? ????? ä ~ ON ~% = î ¥ ¦ [? NVf ‘?? £ ¶p ??> ÎìÎ ?? wUQ0 {wpUÃu; Ôãi³ ?? ÷ T¹ÖìÙ [ÍÆí> Û¤Ý¹Ó u6UR? @ ?? J ?? v´´ ???? ç9ÉñO0õ ?? kbÏ vlå | – ?? R0k
Ü · ¤ ?? à ?? @ í ?? ØjÓ | ?????? õ ??] ?? ¶ËàiY? Çpe5 ?? Q
6è§ ?? x ??] Ð ¢ ¥ ÂSîã¯N? ¹òÕ¼wã¾Å¯) = 5 ?? G? ” ?? 3ÉZ? Kný¾K = Üz | a / Ykm2rã ??> Ôó4% / ³JóFC¯Èß ?? ÌúZI- ̪wÏLÉ! ÖìI ?? ¿@ Ú! ŸvÝb¤ “óûGI ??: ?? | zöÀÎòoW @ wG¿ëë¤Ð ?? à ?? Qa
üD ¢) ???????? F £ XÐád ?? Q ?? ° ?? $ 0 ?? Ì’Éhð0 ± Îô7 # &øÕÉ´Ñ? Xü ^ {?? ‘?? ¾²¶9v × ÄyÉè ???? «¾ ?? ÷ ?? Øø´rû6åJ ?? â¼à ?? µ = ÐÅá} µ ????) z-Êò ÿÿ¬ZësâFÿW`> ° R1¨ ?? ó ?? ({???? K¶jý (ÛI] ¥ J 1 ?? 6 QÒ` ?? Ãäo¿_ÏC ???? ÷ îô ?? F = Ý = ýîYüFÛ ?? 4 ?? ÅsØåË ???? Ë, ?? är {% “¤n ?? ðA ?? Xä / ?? tUzK” q
²OAJJT ???? T ?? Æò ?? rø) Ð8¿ ?? ôï6 ?? ÏÀ ???? * m ?? = ° ÙeB ?? É ?????? ! ?? A ?? ï ?? ©] èwï ?? WSPB [¨Úcgt # ?? ®gÎVWÅ «^ ÿµ8 ¥ Ø åÇiþª> éê ?? JõúîeIÑu ?? 5Õ ???? þjPF × pyøk
> û
± ^ êøÝËÁôå8 [x (j · ?? DIùu ± ???? å ???? Ì ?? – Öê¶4ø2M »~ ?? Þ ?? ¤ðxùzKÇà” pc> s_ÇC¦ £ ðxK ?? Ìå ¢ åÃ8Î] äX¹ÉM [§kÇ-0ñL: ¯ nN? tãidDå ?? bk0Ô ?? Ñ × É) IW ?? M ?? ± ¦â ÷ ?? éj ?? | ?? ÈËiqkµÜ ?? Y¸ú5K7k½] n ?? ó ® óîË) ÿzżè ???? ´ ?? Ø? ¶Â ?? x0jà »n ÷ ?? $ è” ú ?? WµÔ ?? 0 ?? ãÀîÆ? ΜºH% Æq? XtUÅ0®`8ðUCy ????? ?
îô [ÚA ?? o®ñ ??} ?? 8çÖpXIò · HR) ?? 0eÏÿ
Óeâ7ù × ¡Noá ?? ® “Ë ?? Î? Â] 0ý¼ ???? ax Ût²&ÿé $ 4V · 7X ?? ½å« 7âà © ¨ d ?? ívMý ·
?? ® × ÍÐ ^ §¡þcoÚ ?? W _ ° I * v¾4¸ÏîÝÃñÆZ´¶Æ0 | u; úýòùÙQw? · Wù ??? &Ù ?? Sg · yØ ?? ðÄÝy9sðÏ ?? ¶ ‘?? »SéÇ § ± ¿Cë ?? “½
vûýPb ?? íEáré¤ ?? yÅ´ÂU ?? ý`, ?? ¡É ??????>? WÏS ^, t ÷ æ% Q² ?? {° Á, Fæû¦ ?? ¬îÃ5˪sCÄG? ¦? &6 ¤ ?? ØÝ8 ?? ZVöή? ¿”Éîd¶ÝE ¥ Ût): 3ð ?? éo ÷ 0êhAÛÝïMûHúB0 ?? £ ¡pú? ¸¦¸ ?? – ÃyÎ ?? ² ?? AA³A
6: §àÏo ?? Aª¶ ?? eSñÀ Ô¯½¾Â # Ü * (% Ù
f7 ?? csfºÓ ?? ÑØ:, ¦ ?? õ ?? Nà³, ÍX © wÈBórF? ¹0: EÓ® ??% _ ?? Öò ?? V ?? V8 ?? în [? ÿ: ººo} ¼j} ý1út} sI ???? × F ?? Ð-Ö
?? ¨ ?? Hµ ?? åÞõ> §1¨ós ± ‘¾Ûüüu ¥ ÓÏxª ???}? ÍùýAµ ÷ c ?? o “[¿’Q¸ ?? / äè) ë
¦ÀÊ-ÒË ± Ö # ?? {Iú踼} V @ mÈt4³
j ?? u: 3 ??> Él¹ ?? s: ö {K ?? ½y ê2æÏÏÌB¶ ?? æ-PÃ&i ?? NcÝ0´âD ?? ÏÓM¡üä = ± ?? á ‘% ù ?? ô ^ ÈGÚmb ??: = à ?? a2] Z¯8? # ¯ ° ~ ?? Ó ?? N§D ?? § ?? ooÅ “ßøí> ?? ?? so&BÈIäÞ ?? ¥ ÿ ^ ÷ 3åjr ?? ¥ ?? – RÓ ?? f ?? ¬ × î ??) C ?? · Ö02 8w
ð0È`ô É ~ ?? s) ?????? 4òNG: ß ?? Qïi ?? © S ?? pBn ?? u_¹Äß ?? i-ø3ylãP ?? vý¾6ñ × ¼ ?? ???? ÕåÑÊõ ?? É´²PiWÖt: Ó ?? Î ?? `¯Jð5§ – ?? TÖ ?? Ô8ÌWÇSQZ © ?? 8ÉÁ ° ^ óõ «Næîº] ~ éo½E ?? / ??] ?? 7 ??? ÑÄ «¶È ^ ?? k8 ?? © K ?? çܹC²i ???? eàÿý · ueÏ Õè§ ?? / KÄ ± ?? # O¬ (àV`á cÝ-A ???? PCJ ?? ¢ ¨ ??] a% ÓÚÞ # ?? Y È1Ժ ?? N · æ²n ?? V ???? ¯} Mhf¡9_úìs ~ ¯ã @ Ñ ?? 6ãþ ± ?? òGã- | ë? Zö4 ?? Oª5D} ??? Τf¿: CÏ ?? õD¹
^ 9Âý {?? _ ûÊào} í 7¸? Çò {_ [ü] áºWþ ¥ 1 ?? É, ?? 1 @ | íòIit ° Ö> Sªºä ??} â ?? _ À ?? ïH ?????? ÖÅh ?? ¸ «G = ?? lf3 ?? 9ã
?? r ?? ô¦ðu¦ ?? ?? Ä ?? `º ?? ÄÓmñÄr! I ?? éF ?? p ?? ú ?? _ LD ?? ï TÈz @ è ° §jØ ?? tS ° lÕe ???? Uw … ?? gÝP £ ?? ° ±) LÎk¼ = ?? ôÍ (???? hÖ | Á ?? xÑ ????
ÌìOÓ¿ª1 ?? öX ?????? Î} ?? Q ?? ¹; ?? NeN ± LÏ7à8²fçG * T¬7ùâN ?? m½ ± ?? ÏÄz E × _} ¦è ?? / “?? ø9¶ ?? kÒ $` åq ?? ®s © 6Zñ òä ???? ¤j¯ãÆ7§ * 2 * m] ^ ?? u: Çs} fMæ ?? ¯` · £ Df ± È ? ÙÞ # Û «± íã´E® @ i ?? ²> ?? @ Í ?? Öãl³ 2 ???? ZD ?? ÂAVÇ ??”
???????? LĶ ~ ©> v
ª ~) ?? B¿ × qtî «VÁK½Ñà ?? ´½: ¨¨ * ñ © ¡”z&`bD ?? 2 · ¯6RêQ ?? Þ ?? ?? h ?? n ??
???? O ?? ªê8f ° (wÙ (Ð ???? Q¶ ?? Õ ?? LÅÎ # ¿@ ³ ?? “(Rêê0Ѷ _ D ?? Q ‘# rùsë: ì ??} ¢
yn¡üjöÖ © ê¯oYÎM (~ ñUj ?? ‘: ìì3äº% ÞåaU æ ~ ???? BNà8 É ?? ³VQLÕ} ¶Á ?? Ç, B ?? Þ7¼ ?? Hu§ | üçFé ¥ â1- ?? Pß4 ?? d ?? bòW ?? ñÿ¦ñ ^ T8p¹ = ÖV ?? Ñ᧠# 2¾ [?? y ??? ª «¿ÄvþÛ0 ¨¿ ???? 1Ê] ýÆÄ × oOÅWÛ @ £ cBEmA
¾ ~ LnÌÿг] á_ «ãÚ ^ È ??: t ?? ¥ 5) îýA ?? âð ?? ² ?? R.8ëQþ8ªÈlç6îª ??
mHÖ ¥ ?? Ø ?? 3 ?? ÏÏ] ‘TFuó4W-Ä¿ý&åúVûÅßã D} ~ (ìù ?? rVßuz × ïÑ ?? Z9S’ªµK £ ?? · ¶ wPy: “¬? -V¦õ ??: Fmº¬ © ¡(#h? À ????; ê ?? ì ?? êk½3 (?? u®ÓÐc ?? ÿR ?? Sr ° ‘* µIÓ ?? &¼l> ÷ ÷ @ v © þ ??’ y ?? x ?? ìÇuqê # ÞG ¨ ?? © wa

James Franco

World news – CA –

Source: https://www.usatoday.com/story/entertainment/celebrities/2021/02/21/james-franco-lawsuit-deal-reached-after-sexual-exploitation-claims/4532278001/